Baimai_family_115

www.bangchak.co.th เปิดบ้านบางจาก ลิิขสิิทธิ์์� แ ะจััดทำ �โดย ส่่วนกิจการสััมพัันธ์์ บริษััท บางจาก คอร์ปอเรชั่่� น จำ �กัด (มหา น) จุุ รครอบครัวใบไม้้ ราย 3 เดือน สื่� อก งข่าว ร เพื่่� อครอบครัวเพื่่� อนบ้าน โรงกลั่� นฯ บาง ก โทรศัั์ 0-2335-4102 (ในเวลาทำ �การ) E-mail suwannee@bangchak.co.th (ถึึงน้าน้อง) จุุ รเล่่มนี้�ิ์ ด้วย หมึกถั่� วเหลือง (Soy Ink) บนกระดาษที่� เป็นมิตร ต่อสิ่� งแวดล้อม วัันครอบครั ไทยตรงกัับวัันท่� 14 เมษายน ของทุ ปีี ตรงกัับช่่ งเทศ าลวัันสง รานต์ เป็็นช่่ งเ ลาท่� คนไทยนิยม เดิินทางกลัับภููมิลำเนาไ รดน้้ำ ำหัั ผู้้� ใ ญ่่และไหว้้ขอพร พ่อแม่ โ ยใช้้เ ลาร่ มกัันกัับครอบครั เป็็น าร ระตุ� นให้้ สมาชิิ ในครอบครั ตระหนัั ถึึงค ามสำคั ของครอบครัว ระชัับค ามสัมพันธ์์ ายในครอบครั สร้างค ามอบอุ่น ค ามรั และค ามสามัคคีีภายในครอบครั สำหรัับครอบครัวที่� อยู่่�่างไ ลกัันนั้น นอ จา ารได้้ กลัับไ เย่� ยมเยือนในวัันสำคัื อเทศ าลต่างๆ แล้้ว ในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีีก็ช่่ ยเราได้้มาก ม ีีวิิธี ารสื� อสาร มา มายไม่ว่่าจะเป็็น ารโทร ากััน ารส่งข้อค าม รู าพ ารทำกิิจ รรมต่างๆ พูดคุุยกััน่ านทางไลน์ หรืือวิิดีีโอคอล พูดคุุยกัันแบบเห็็นหน้้า ก็็เป็็น ารสร้างสัมพัน าพใน ครอบครั ให้้อบอุ่นมากยิ่� งขึ้น ส่ นครอบครั ท่� อยู่่�ด ้้ยกัันอยู่แล้้วก็็อย่าลืมจั สรรเ ลาให้้ครอบครัว รับ ระทานอา ารเย็นร่ มกััน พูดคุุย แบ่งปัันเรื� องราวต่่างๆ ท่� พบเจอในแต่ละวััน ช่่ ยเหลืืองานบ้าน าเ ลาทำกิิจ รรม ร่ มกัันบ้าง เช่่น ารไปท่่องเท่� ย เล่นกีีฬา กิิจ รรม DIY ตามค ามเ มาะสม ครอบครั เป็็นส าบันพื้นฐานท่� สำคัญที่� สุ ของสังคม ทำหน้้าท่� หล่่อ ลอมบุคลิ าพ ปลูู ฝัังค่านิยม จริย รรม และถ่่ายทอ วััฒน รรมให้้แก่่สมาชิิ ครอบครัวที่� มีค ามสุข เป็็นสิ� งท่� ทุ คนใฝ่่ฝััน ารเสริมสร้างครอบครั จำเป็็นต้อง อาศัยค ามพยายาม ารสื� อสาร และค ามร่ มมือจา สมาชิิ ในครอบครัวทุุ คน ทีมงานจุลสารครอบครั ใบไม้้ ขอให้้ ทุ ครอบครัวมีีค ามสุขและส่งต่อค ามสุขให้้กัับคนอื� น และสังคมต่อไ “วันครอบครัว” 14 เมษายน “วันครอบครัว” บครัว” ายน “วันครอบครัว” 14 เมษายน “วันครอบครัว” 14 เมษายน

3 ที่มา : https://thinkofliving.com www.thinkofliving.com รถยนต์์ไฟฟ้า อนที่่� 2 ข้้อดีี-ข้้อเสีีย อง รถยนต์์ไฟฟ้า EV ข้้อดีี 1. ร ยนต์มาพร้อมค ามเงียบและอัตราเร่งท่� ได้้ดั่� งใจ ไม่ใช้้เครื� องยนต์ใน ารขับเคลื� อน จึงไม่ก่่อ ให้้เกิิ ารเ าไหม้้ ทำให้้เสียง ารทำงานของร ยนต์ไฟฟ้านั้นเงียบ่ าร ยนต์ทั� ไ และอัตราเร่ง ทำได้้เร็่ าร ยนต์ทั� ไ เนื� องจา ไม่มีีขั นตอน ารท เกีียร์ 2. ร ยนต์ ระหยััดค่่าใช้้จ่ายและค่าซ่่อมบำรุง ไม่ใช้้น้ำมันใน ารขับเคลื� อน ราคาน้ำมันมีค ามั น นพอสมค ร ค่าบำรุงรั ษาก็็ถูู่ า เพราะมีีุ รณ์์น้อยชิ้้น 3. ร ยนต์ไม่ต้องเสียเ ลาไปปั๊๊� มน้ำมันสามาร าร์จไฟท่� บ้านได้้ตลอ เ ลาท่� ต้อง าร ไม่จำเป็็นต้อง ขับ าปั๊� มน้ำมัน 4. ร ยนต์ไฟฟ้า EV เป็็นมิตรกัับสิ� งแ อม เนื� องจา ไม่มีเครื� องยนต์ใน ารเ าไหม้้ จึงไม่มี ารปล่่อย CO2 ออ มาจากตัั ร ช่่ ยล สาเหตุุของ Global Warming ในปััจจุบัน ข้้อเสีีย 1. ร ยนต์มีีต นทุนตั้งต้นท่� สูง ระบ น าริ ตต้องใช้้เทคโนโลยีี่� มีราคาสูง ทำให้้ตั รถมีีราคาสูง ตามไ ย 2. ระยะทางจำกัั ร ไฟฟ้า EV จำเป็็นต้องพึ� งพาพลังงานจา แบตเตอร่� เป็็นหลััก ซึ่่� งมีีข อจำกัั ใน ารใช้้งานของ ารใส่ ระจุไฟฟ้า ทำให้้ระยะทางใน ารขับข่� น้อย่ าร ยนต์ทั� ไ 3. ส านีให้้บริ าร าร์จร ยนต์ไฟฟ้ามีีน อย ร มทั้งส านีบริ ารส่ นใ ญ่่ตั้งอยู่ในพื้นท่�กรุุงเทพฯ และปริิม ฑล ส่ นต่างจัง วััื อหัั เมืองใ ญ่่ยังมีีน อย 4. ระยะเ ลาใน าร าร์จไฟนาน าร าร์จ ระจุยังคงใช้้เ ลานานเป็็นชั่� โมง ต่างจา ารเติมน้ำมัน ท่� ใช้้เ ลาเพียง 10 นาที สำำ �หรัับ ถยนต์์ไฟฟ้า EV ถือเป็็นเรื่� องใหม่่สำำ �หรัับพวกเ กๆ มีีข้้อจำำ �กัดในก ใช้้งานอย่� พอ คว แต่่ด้วยเทคโนโลยีที� กำ �ลังพัฒนาอย่างต่่อเนื� อง ในอนาค ข้้อจำำ �กัดต่่างๆ อาจจ ะได้รัับกา แก้ไ ให้ดีมา ก ย่�งขึ้� น ดังนั� น เ คว ศึึกษาข้้อมููลและ ณาเลือก คว เห ะ องก ใช้้งาน องเ นะครัับ โรงรถ โ ย เด็็ก อย

4 วิ ป้องกันตัว กภัยร้าย แ ะ ถานการณ์คับขันที่ควรรู้ สำนั งานตำร จแห่่ง าติเคย ระ าสัมพันธ์์หลัั าร “หนีี ซ่่อน สู� ” หรืือ “Run Hide Fight” ซึ่� งเป็็นหลัั สา ลท่� FBI ของสหรััฐอเมริ าและหน่่ ยงานบังคับใช้้ ฎ มายใน ลาย ระเทศนำมาใช้้แนะนำ ระ า นใน ารเอาชีีวิิตรอ จา เหตุุ ราดยิิง หรืือคนคลุ� มคลั� งทำร้าย เนื� องจา ช่่ งหลัังมีเหตุุ ารณ์์ทำร้ายผู้้� คนในท่� สา าร ะบ่อยครั้ง ดัังนั้น จึงนำหลัั ารนี้มาเล่าสู่กัันฟังครับ หนี ซ่อนู้ เมื่� อ ถหา เส้้นทางหลบหนีไปยััง พื�นที� ลอดภััยได้ เมื่� อไม่่ ถหลบหนี ออก กพื� นที� ให้ห ถานที� ลอดภััยเพื� อซ่่อนตััว เป็็นทางเลือกสุุดท้าย เมื่� อไม่่ ถหนีหรืือซ่่อนตััว กคนร้้ายได้ และ คนร้้ายกำ �ลัง ะเข้้ อยู่ให้้เงียบท่� สุ ไม่พูดคุุย หรืือใช้้เสียง โทรหา 191 หรือ 1669 ขอค าม่ ยเ ลือ เมื� อสามาร โทรได้้โ ย " ลอั ย" ครับ “รู้้ไว้ ลอดภััยกว่า แน่นอนครัับ” ที่มา : สำ�นั งานตำ �ร จแ่ ง าติ เมื� อไ ส านท่� ต่างๆ ให้้จ จำทางเข้า-ออ และทางออ ฉุุ เฉิิน ให้้เป็็นนิสัย เมื� อเกิิ เหตุุต้องตั้งสติ ให้้ดีีและมอง าเส้นทาง ใน าร ลบหนีี ทิ้งของทุ อย่าง ท่� ไม่จำเป็็น ช่่ ยเหลืือคนอื� น เท่าท่� สามาร ช่่ ยได้้ ล็อ ระตูและ าสิ� งของ มาใ ข างคนร้าย เพื� อไม่ให้้มาถึึงตั ซ่่อนให้้พ้นสายตา โ ย ลบหลัังสิ�งของ ขนา ใ ญ่่และแข็งแรง ปิิ ไฟในห้้องและ ปิิ เสียงโทรศัพท์มือถืือ 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 ร่ มกัันสู� สุ ำลัง เพื� อให้้มีโอ าสรอ ใ ารซุ่่มโจมตี โ ยไม่ให้้คนร้ายรู� ตั เพื� อหยุุดยั้้งคนร้าย ใช้้สิ� งของทุ อย่าง ท่� าได้้มาเป็็นอาวุุ ใช้้ทุิ ารท่� นึ ได้้ ใน ารต่อสู� เพื� อเอา ชีีวิิตรอ รู้ไว้ป อดภัยกว่า โ ย อาแล็็บ

5 บริิหา เงิินและชีีวิิตคู่่� ฉบับ อบั มืือใหม่่ ่ าท่� คู่่ั ลายคู่จะขยับส านะมาใช้้ชีีวิิตร่ มกัันได้้นั้นต้อง่ านเส้นทางและอุ สรรคมา มาย แต่ ทราบไ มว่่า ทำไมหลัังจา ใช้้ชีีวิิตคู่่่ มกัันได้้ไม่นานแต่กลัับไ กัันไม่รอ สาเหตุุสำคัญข้้อหนึ่� งคือปัั า เรื� อง ารเงิน ายในครอบครัวที่� ไม่ได้ างแ นต ลงร่ มกัันก่่อนจะใช้้ชีีวิิตคู่่� � นเอง วัันนี้จะมาแนะวิิธีีบริ ารเงิน สำหรัับคู่สามีีภรรยาว่่ามีแบบไ นบ้าง ครอบครัวยุุคใหม่่นิยมใช้้แบบท่� 4 นี้มากที่� สุ เพราะเป็็น ลางและ อะลุ่มอล่ ยท่� สุ แล้้ว ทุ คนต่างแบ่งเงินรายได้้ครึ� งหนึ่� งมาเข้าบัญชีี อง ลาง เพื� อเป็็นเงินเก็็บ เงินลงทุน และค่าใช้้จ่ายต่างๆ ข ะท่� เงินรายได้้อีีกครึ� งหนึ่� งก็็เป็็น ค่าใช้้จ่ายส่ นตัว วิ ธีีนี้้่อนข้างใช้้ได้้ ลกัับ ลายครอบครัว เพราะมีค าม เป็็นส่ นตั ใน ารใช้้เงินท่� ตั เอง ามาได้้ ค าม อบก็็ต่างกััน า จะให้้ ใช้้เงินร่ มกััน หรืือฝืืนใจซื้้อของเหมืือนๆ กััน ก็็อาจจะทำให้้ชีีวิิตคู่เก็็บ และขา ค ามสุขได้้ ที่มา : https://www.krungsri.com/th/krungsri-the-coach/life/family-insurance/marriage-money-planning แบบนี้อาจจะเ มาะกัับครอบครัวรุ่่นใหม่่ Gen Y สั่ อย ส่ นใ ญ่่วิิธีี ารบริ ารเงินแบบนี้จะติ มาตั้งแต่ตอนคบกัันเป็็นแฟน ต่างคนต่างทำงาน ต่างมีรายได้้เป็็นของตั เอง เ ลาออ ไ ทานอา ารนอกบ้้าน บิลค่าอา าร มาก็็ ารครึ� งแบ่งกัันจ่ายสบายใจดีี ซึ่�งจะมีีปั าได้้ ากต้้องซื้้อของจำเป็็น และมีีูลค่าสูงร่ มกััน ทุุกอย่่า หา 2 ก ะเป๋๋าใ ก ะเป๋๋ามััน 1 แบบที่่� วิิธีีนี้อาจจะฟังดููโบราณนิิ ๆ ส่ นใ ญ่่จะเป็็นคน Gen X ท่� ใช้้วิิธีีนี้้ ร มเงินท่� ามาได้้ไว้้ท่� บัญชีี ลาง โ ยมากมัั เป็็นฝ่่าย รรยาท่� ถืือเงิน อง ลาง นี้ไว้้และมีีหน้าท่� ำระค่าใช้้จ่ายทั้ง ม ายในบ้าน แบบท่� 2 นี้้เ มาะกัับคู่ สามีีภรรยาท่� ทำธุุรกิิจร่ มกััน เพราะจะได้้มีค ามเชื่� อมั� นในกัันและกัันทั้งใน เรื� องธุุรกิิจและเงิน ายในครอบครั แต่อาจจะต้องระวัังปัั าในระยะยา ากต้้องแย ทางกััน จึงค รทำข้อต ลงเรื� องเงินหรืือสั าแต่งงานเอาไว้้ด้ ย กอ กลา ก ะเป๋๋าเดีีั น ไ เล 2 แบบที่่� ไม่มีครอบครั ไ นท่� สมบูรณ์์แบบ ากคู่่สามีีภรรยาท่� มีรายได้้ต่างกััน ลิบลับ ค ามเหลื่� อมล้ำทาง ารเงิน ายในครอบครั็ จะเกิิดขึ้้น แต่จะไม่ เป็็นปัั าถ้้าคุ เลือิ ารบริ ารเงินแบบท่� 3 นี้้� ซ� งเ มาะกัับครอบครั ระเ ทนี้้ และยังร มไ ถึึงครอบครัวที่� รรยาไม่ได้้ทำงาน เป็็นแม่บ้าน อยู่่� านเลี้ยงลู รายจ่ายทั้ง ม็ จะเป็็นหน้้าท่� สามีไ โ ยปริิยาย มีี ากจ่่า าก มีีน้อ จ่่ายน้้อ 3 แบบที่่� กอ กลา 50% ใช้้ส่ นตั 50% 4 แบบที่่� เงินทองต้องรู้ โ ย ป้้าแหม่่ ชวนรู้้�

6 เกมเสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัว ช่่ งสง รานต์บางท่านอาจจะกลัั รถติิ เลยไม่อยา ออ จากบ้้านไ ไ น แต่ก็็ยังอยา ใช้้เ ลาร่ มกััน ในครอบครั อยา ใช้้เ ลากัับลู ๆ ท่� มั ลบไ เล่นเ มในห้้องส่ นตัว ปั จจุบันมีีั ช่่ ยแก้้ปัั านี้้เพราะ มีเ มท่� ทำออ มาและสามาร เล่นร่ มกัันได้ ลายคน ออ แบบมาเพื� อสร้างค ามสัมพันธ์์ระ่ างผู้้� เล่น ดัังนั้น ลอง นทุ คนในบ้านมาเล่นเ มเหล่่านี้้�ู หลัังเล่นจบอาจจะพบว่่าค ามสัมพันธ์์ ายในครอบครั เราอาจจะดีีขึ้นก็็เป็็นได้้ ผู้้� เขียนขอแนะนำ 2 เ ม ท่� นิยมนำมาเล่น เพื� อฟื� นฟูค ามสัมพันธ์์ในครอบครั ให้้แน่นแฟ้นยิ� งขึ้น 1. It Takes Two เป็็นเ มแน จั ยเพื� อไขปริิศนา โ ยเรื� องรา เริ� มต้น จา สามีีภรรยาคู่่�หน� งท่� มีีู สาวตััวน้้อย 1 คน ซึ่� งชีีวิิตคู่ของ ทั้ง 2 คนไม่ราบรื� นนั จนวัันหนึ่� งทั้งคู่ได้้ตัดสิินใจแย ทางกััน แต่แล้้วก็็ได้้มีเหตุุ ารณ์์ท่� บังคับให้้เขาทั้งคู่่� องมาร่ มมือกััน จั ยและไขปริิศนา ไอที 4.0 โ ย พี่่� แว่นใส

7 บันทึกคว ดี โ ย เฌอเอ ชื่่� น ม! นักเรียนวัย 15 ปีี ช่่วย ถเก๋งไฟไหม้้ ลอดภััยทั�งคนขัับและ องสำำ �คัญ จา รณีีเกิิ เหตุุเพลิงไหม้้ร เก๋๋งบน นนสายนครศรีีธรรมรา -สุราษฎร์ านี ช่่ งทางขึ้นเขาหัั าง ต.ค นทอง อ.ขนอม จ.นครศรีีธรรมรา ระ่ างนั้นมี พลเมืองดีีและนั เรียน ายชื่� อนายพลายเงิน ดีีอ่อน อายุ 15 ปีี นั เรียนโรงเรียน สิ ล ระ าสรรค์ ข่� รถจัั รยานยนต์่ านมาพบ จึงรีบช่่ ยเหลืือคนขับออ จา ร และช่่ ยนำของสำคั ในร ออ มาอย่าง ลอั ยก่่อนท่� เพลิงจะลุ ไหม้้ร เสีย ายทั้งคัน น้องพลายเงิน ดีีอ่อน อายุ 15 ปีี นั เรียนโรงเรียนสิ ล ระ าสรรค์ อ.สิ ล จ.นครศรีีธรรมราช พลเมืองดีี เล่าว่่า ช่่ งเช้้าข ะข่� รถจัั รยานยนต์ไ โรงเรียน ระ่ างทางพบว่่าร เก๋๋งคันดัังกล่่า เกิิ ไฟไหม้้ ตนจึงรีบกลัับร เพื� อ ขอบคุ เรื่องรา ๆ และ าพจา : https://www.naewna.com/local/788034 https://www.thairath.co.th/news/society/2764384 ที่มา : 1. https://www.sanook.com/game/1174082/ 2. https://www.gamingdose.com/feature/review/ริ -it-takes-two-เิ นทางเพื่อค้น 3. https://entertainment.trueid.net/detail/AYqqjA0zavWY ไ ช่่ ยเหลืือ โ ยคนขับเป็็นผู้้�ิ งบอ ว่่าในรถมีีเอ สารสำคั ระ่ างนั้น ไฟเริ� มลุ ไหม้้บริเ ระโ รงหน้้าร ตนจึงตัดสิินใจรีบเปิิ ระตูหลัังร แล้้วนำเอ สารและของมีี่าออ จา ตั ร ไ ลอั ย 2. Overcooked เ มทำอา ารสุ ฮิิตท่� ทำให้้ ลายคนหััวร้้อน เป็็นเ ม ทำอา ารแข่งกัับเ ลา ตั เ มจะจำลองรู แบบห้้องครัวที่� มีีการ จั างอุ รณ์์ใน ารทำอา ารไว้ ลา ลายแบบ มีวััตถุุดิิบ ท่� ต้องใช้้แตกต่่างกัันไ ตามเมนู เมื� อลูกค้้าเข้าร้านมาสั� งอา าร ทีมงานของเราท่� อยู่ในครั จะต้องแบ่งหน้้าท่� กัันใน ารเตรียม อา ารให้้ทันเ ลา ทั้ง 2 เ ม ท่� กล่่า มาสามาร เล่นได้้บนเครื� องเล่นเ ม Play Station และ่ าน Steam บน PC แต่ถ้้าไม่มีีุ รณ์์เลย ผู้้� เขียนขอ แนะนำเ ม ระ าน หรืือ Board Game ก็็เป็็นอีีกหนึ่� งทางเลือกที่� จะ นให้้ทุ คนในบ้านมาสนุ สนานร่ มกััน ซึ่� งเ ม ระ านท่� เ มาะกัับ ทุ เพศทุ วััย แนะนำเ ม Monopoly ท่� เล่นได้้ง่าย มีีกฎกติิ าไม่ซัับซ้้อน เด็็ อายุ 8 ปีีขึ้นไ็ เล่นได้้ ซึ่� งถ้้าเด็็ ๆ ได้้เล่น ก็็จะเป็็น ารฝึึ บ ลบเลข ฝึึ าร างแ น และคิ เป็็นระบบ ย กเกมที่� กล่าวไปก็็ อให้ทุกท่านเล่นอย่างมีีสติิข อให้เก เป็็น เครื่� องมืือที� ช่่วยให้ควั มพัันธ์์ในค อบครััวทุกท่านดีขึ้� นนะคะ

บาง กฯ “สร้้างงานป้� นอาชี ” ฝึึกทักษะ สร้้างรายได้ สร้้างคว เข้ แข็งให้เ รษฐกิ ชุุ นรอบโรงกลั่� นนำ� �มัันบาง ก ระโขนง บางจา ฯ จั โครง าร “บางจา สร้างงานปั้� นอาชีีพ” จั อบรมวิิ าชีีพ สอนทำอา าร ระเ ทยำให้้กัับเพื� อนบ้าน ในชุุม นรอบโรงกลั่� นน้ำมันบางจา พระโขนง โรงกลั่� น น้ำมันบางจา พระโขนง ให้้กัับผู้้� ท่� ไม่มีรายได้้และ ผู้้� ท่� ต้อง าร ารายได้้เสริม เพื� อสนับสนุนให้้ชุุม นมีอาชีีพ สามารถพึ่� งพาตนเองได้้ และคุณภ าพชีีวิิตท่� ดีีขึ้น โ ยมีี อาจารย์จุรีีัตน์ บั บาล อาจารย์พิเศษ ม าวิิทยาลัยรังสิต เ ฟวริินทร์ทิพย์ อาคมวิิชิิตชััย และเ ฟ รลั ษณ์์ ระเบ็ง จา ส าบัน ารสอนทำอา าร Little Bite ร่ มเป็็นวิิทยา ร โ ยผู้้� นะ ารแข่งขันจา ารตัดสิินของวิิทยา รจะได้้รับสิทธิ์� ขายอา าร ท่� บริษัท บางจา ฯ สำนั งานใ ญ่่ อาคารเอ็มทา เ อร์ และ โรงกลั่� นน้ำมันบางจา พระโขนง ตามเงื� อนไขท่� บางจา ฯ ำ น และบางจา ฯ จะเพิ� มโอ าสให้้ผู้้� เข้ารับ ารอบรมได้้ มีช่่องทาง ารขายอา ารตามค ามเ มาะสมต่อไ 8 ปััุ บัน ถาบันค อบครััวไทยอ่อนแอลง ก กในค อบครััว มีีควุ ขน้้อยลง ผู้้� สููงอายุเปลี่� ยวเหงา กอย่� ใน วะซึ เ้ า เด็กและ เยาว นก็ ดคว อบอุ่น ถูกชัักจููงไ ในทางที� ไม่่เห ะ กลายเป็็น ก องสัังคมที่� ดคุณ พ หากไม่่ได้รัับก เอาใ ใส่่แก้ไ แล้ว อนาค องชาติิก ็็เป็็นเรื่� องที� น่าเป็็นห่วง เพรา ะสัังคมจ ะดีได้หรืือไม่่นั� น ขึ้� นอย่� กับ คุณ พ องคนในสัังค และ องค อบครััวเป็็นฐานสำำ �คัญ เคล็็ดลัับ สร้างสุขภาพจิิต...ที่่� ดี ให้กับครอบครัว ลายครอบครัวที่� มีค ามพร้อมด้้านทรัพย์สินเงินทอง สุข าพ ร่าง ายแข็งแรง แต่บรรยา าศในครอบครั ไม่ดีีไม่สนใจกััน ไม่มีเ ลาให้้กััน ไม่เข้าใจกััน ใช้้อารมณ์์ ใช้้ค ามรุนแรงต่อกััน ก็็ไม่สามาร เป็็นครอบครัวที่� มีค ามสุขได้้ ในทางกลัับกััน ครอบครัวที่� มีเงินน้อย สุข าพไม่ดีีนั แต่เข้าใจกััน เอาใจใส่ ค ามรู� สึ ของกัันและกััน มีเ ลาให้้กัันก็็ย่อมเป็็นครอบครัวที่� มีค ามสุขมา่ า ซึ่� งเราจะเห็็นได้้ว่่าปััจจัยสำคั ไม่ใช่่เรื� อง ของทรัพย์สินเงินทอง วััตถุุสิ� งของ หรืือสุข าพทาง าย แต่เป็็น เรื� องของค ามรู� สึ ค ามอบอุ่นทางใจมา่ า ดัังนั้น า ต้อง ารมีครอบครัวที่� อบอุ่น ก็็ต้องร่ มกัันสร้างและร่ มมือกััน นุ ขภ โ ย น้องปุ๊� กปิ๊� ก รอบรั้วบ้านเรา โ ย ก ะหนุงก ะหนิง

บาง กฯ รับรางวั ทรงเกียรติ Leadership Excellence Award แ ะรับการเชิิดชููในฐานะผู้ นะรางวั TQA ที� รถคว้ารางวั GPEA ระดับโ ก ในิ อบรางวัลคุุณภ แห่งชาติิ ครั� งที� 22 ประจำำ �ปี 2566 สะท้อน ารเป็็นผู้้� นำของนัุ รกิิจ อย่างโ เด่่น และให้้ค ามสำคั กัับ ารย ระดัับ คุ าพองค์ รไปสู่่ระดัับสา ลและมีี่ นสำคั ใน ารย ระดัับค ามสามาร ใน าร แข่งขันให้้กัับ ระเทศ 9 สัังค ไทยต้้องเ ญกับปััญห ก ย การที่� ะ ฝ่่าฟันเอ นะปััญหาทั� งหลายทั� ง วงได้นั� นต้้อง อาศััยชุุ นสัังค และ ถาบันค อบครััวที� แข็็งแกร่่ง ค อบครััวที� ดีเกิดขึ้� น กความตั้้� งใจที่� แน่วแน่ ความรู้้� คว เข้้าใ ก เอาใ ใส่่กัน คว อดทน ก เสีีย ละ และคว่ วื อช่่วยกัน อง กทุกคน ที่มา : https://www.manarom.com ไ ในทิศทางเดีีย กััน มีเป้้า มายร่ มกััน เพราะทุ คน เป็็นส าพแวดล้้อมของกัันและกััน ถืือเป็็นหน้้าท่� หมั่� น ทำกิิจ รรมร่ มกััน และสร้าง ารสื� อสารท่� มีีุณภ าพ ระ่ างกััน ารสื� อสารเป็็นเรื� องสำคัญที่� เรามั จะละเลย ลงลืมไ ารสนใจค ามรู� สึ คนนอกบ้้านมา่ าคนในบ้าน ซึ่� งอาจ จะเกิิ จา ค ามรู� สึ่ าคนในครอบครั เป็็นคนกัันเอง ใกล้้ชิิ กัันมา จนมองข้ามค ามรู� สึ ของกัันและกััน ลืมท่� จะชื่� น มเมื� อใครคนใ คนหนึ่� งทำอะไรสำเร็จ ลืมขอบคุ เมื� อคนในบ้านทำอะไรให้้ ลืมขอโทษเมื� อตนเองทำ สิ� งิ พลา ไม่ถููกต้้อง สิ� งเหล่่านี้ถึึงแม้้ดูเหมืือนเป็็น เรื� องเล็กน้้อย แต่ถ้้าเกิิดขึ้้นสะสมเป็็นระยะเ ลานาน ก็็อาจจะทำให้้เกิิ ช่่องว่่างระ่ างกััน ค ามรู� สึกดีีๆ ต่อกััน ในครอบครั็ จื จางไ ได้้ ร มไ ถึึงค ามรู� สึกมีีคุณค่่า เอาใจใส่ ห่่ งใยกัันและกััน นอ จากนี้้� ังมีี่อแม่จำน นมา ท่� รักลููก ป ราร นาดีีต่อลู แต่ใช้้วิิธีีสื� อสารเชิิงลบ เด็็ จะรู� สึ ไม่อยา เข้า า เพราะกลััู ตำหนิิกลัั เจ็บ กลัั เสียค ามรู� สึ ทำให้้รู� สึ่ าบ้านไม่น่าอยู่่ �ึงออ ไ าค ามภููมิใจจา นอกบ้้าน แม้้ส � งท่� พ่อแม่ว่่ากล่่าวตัั เตือนจะเป็็นค าม วัังดีี เจตนาดีีก็็ตาม ดัังนั้นวิิธีีสื� อสารท่� เ มาะสมจึงมีค ามสำคั เรื่่� องเล็็กน้้อย แต่่ถ้้าเกิดขึ้้� สะสมเป็็ ะยะเว า า ก็อาจจะทำให้้เกิดช่่องว่าง ะหว่่างกั

ิน ร การที่� คน องคน กลง ลงใจกัันว่ ะใช้้ชีีวิิตร่่ว้ างค อบครััว ด้วยกัน ไม่่ได้ บลงแค่ก เก็บเงินแต่่งงาน้ างค อบครััว แต่่ยังมีีเรื่� องน่ารู้้ อีก ก ย โดยเฉพาะเรื่� องเงินทอง ทรััพย์สิิน และสิิทธิิต่่างๆ ที� เกี� ยวข้้อง เมื่� อ ดทะเบียน กต้้อง กฎห ย ทั� ง องคน ะต้้องช่่วยเหลือ อุ ก ะเลี� ยงดููัน คว ถและฐานะ อง น ซึ่� งก็ วมถึึงเรื่� องเงิน และทรััพย์สิินต่่างๆ ด้วย ในวัันนี้ทนายหัั แ ลมก็็อยา จะมาบอ เล่าให้้ท่านผู้้� อ่านได้้รู� จั กัับคำศัพท์ท่� เกี่� ย กัับ เรื� องนี้สองคำหลัั ๆ คือคำว่่า “สินสมรส” และ “สินส่ นตั ” ว่่า มายถึึงอะไรกัันบ้าง ให้้ท่านผู้้� อ่านได้้เข้าใจพอสังเขั งนี้ • “สินส่ นตั ” มายถึึง ทรัพย์สินต่างๆ ท่� ฝ่่ายใ่ ายหนึ่� งมีอยู่่�่อน าร จ ทะเบียนสมรส ร มถึึงสิ� งของท่� ได้้รับมา ายหลััง ารแต่งงานด้ ยค ามเสน่ห์์ า หรืือผู้้� ให้้พอใจท่� จะให้้ สิ� งเหล่่านี้้�็นับเป็็นสินส่ นตัวทั้้งนั้น โ ยสินส่ นตัวนั้้น ผู้้� เป็็นเจ้าของจะมีอำนาจใน ารจั ารตัดสิินใจไ ยตนเอง • “สินสมรส” มายถึึง ทรัพย์สินต่างๆ ท่� ได้้รับมาหลัังจา ารสมรสจะถููกนัับ เป็็นสินสมรสทันทีี ไม่สามาร แย ออ จา กัันให้ ลายเป็็นสินส่ นตั ได้้ โ ยใน รณีีจ ทะเบียนสมรสถููกต้้องตาม ฎ มาย บุคคลทั้งสองคนจะมีีิทธิิในค าม เป็็นเจ้าของทรัพย์สินร่ มกััน จะต้องจั ารทรัพย์สินดัังกล่่าวร่่ มกััน และใน รณีีท่�ต้อง หย่่าร้างกัันใน ายหลััง ทรัพย์สินท่� เป็็นสินสมรสจะถูู แบ่งคนละครึ� ง ทั้งนี้้ ใน ารจั ารสินสมรสร่ มกััน บาง รณี ฎ มาย ำ น ให้้ต้องได้้รับ ค ามยินยอมจา สามีีหรือภริิยาด้ ย เนื� องจา ฎ มายมองว่่าเป็็นเรื� องสำคั และ ค รให้้อีีกฝ่่ายรับรู� ด้ ย เช่่น ารขาย แล เปลี่� ยน ขาย า ในอสัง าริมทรัพย์หรืือ สัง าริมทรัพย์ ารให้้เช่่าอสัง าริมทรัพย์เกิิน 3 ปีี เป็็นต้น 10 กฎห ยใก้ ตัว โ ย นายหัวแห

ช่่วงเท กาล งก นต์์ที� หลายคน อคอย วันหยุดยาว สำำ �หรัับค อบครััวที� กำ �ลังหากิิจก ทำ �กันที� บ้าน วันนี� มีีเมนููแ นอร่่อย ทำ �ง่าย เห ะกับ ทุกคนในค อบครััว กเพื� อนๆ ลองทำ �กันดูนะคะ วิ ทำ � • นำแฮ เบคอน หื อผัักโข วางบนขนั งิ าณตา ชอบ • าด้้วย ายองเนสแ ะซอส ะเขือเ ศ • โ ยหน้าด้้วย อสซาเ่ าชีสพููนๆ จุุกๆ • นำเข้าเตาอบอุณหภููมิิ 200 องศา ะ าณ 4-5 นาทีี ให้้ช สเริ่่� เยิ� นำออก ากเตาได้้ • เบิ์ นชีสด้้วยไฟ่ นเบาๆ ช่วยให้้มีกลิ่� นหอมขึ้� น • หั� นเป็็นชิ� น อดีีคำ โ ยด้้วยออิ กาโน่ อ านแล้้วจ้้า วัตถุดิบ • ขนั งกะโห กใหญ่่ หั� นสไลซ์์ ะ าณ 2.5 ซ . • แฮ เบคอน ผัักโข หื อ วัตถุุดิิบตา ชอบ • อสซาเ่ าชีสแบบขููด • ซอส ะเขือเ ศ • ายองเนส • ออิ กาโน่ 11 องทำ �ดู โ ย พี่่� ก๊� กไก่ ปัง โท ต์ เมนูเอาใจ าย

12 ตะ อนทัวร์ โ ย ไอซ์ซัง หััวหิินเที่่� ยวฟิินๆ ใช้้เวลากัับคนที่่� รัั ในวันค อบครััว เข้้าสู่� ช่่วงปีีใหม่่ไทยหรืือวัน งก นต์์ 2567 เป็็นช่่วงวันหยุดยาว ที� คนส่่วนใหญ่มััก ะเดินทางกลับภููมิิลำ �เนา เพื� อไ พบ ะญาติิพี� น้อง ทำ �กิิจก่ วมกััน เช่่น ดนำ� �ดำ�หัวผู้้� ใหญ่ เข้้าวัดทำ �บุญตัักบ รัับปร ะทานอาหาร เล่นนำ� � งกรา นต์์ เดินทางไ เที� ยวพัก่ อนกับ ค อบครััว จึึงถือเป็็นช่่วงเวลาสำำ �คัญที� ะช่่วยก ะชัับควั มพัันธ์์ ในค อบครััวให้แน่นแฟ้นย่� งขึ้� น ระเพณีีวัันสง รานต์ของไทยมีรา เหง้้าทางวััฒน รรม ท่� ส ยงามและส่งต่อกัันมาจากรุ่่นสู่่�ร น และ ำ น ให้้ วันที่่� 14 เ ษายน ของทุุกปีีเป็็นวันค อบคั ว (Family Day) ซึ่� งปีีนี้้� ม่าวดีี "ยูเนสโ " ะกาศข้� น ะเบียน "สงก านต์ไ ย" เป็็น กโ กวัฒนธ เมื� อวัันท่� 6 ธััน าคม 2566 ในท่� ระชุุมค ะ รรม ารระหว่ างรัฐบาลว่่าด้ ย ารสง น รั ษามร วััฒน รรมท่� จับต้องไม่ได้้ (Songkran in Thailand, Traditional Thai New Year Festival) ครั้งท่� 18 ท่� เมืองคาเ เน สา ารณรััฐบอตส านา วัันครอบครั ปีีนี้อยา แนะนำส านท่� เท่� ยวที่� คุ จะได้้พาคนท่� รั ไปพัั่ อนช่่ งฤดููร้อนเดืือนเมษายน ใช่่แล้้ว ทะเลใกล้้กรุุงเทพฯ นอ จา บางแสน พัทยา ก็็ยังมีหััิ น ท่� เป็็นเมืองคลาสสิ ใกล้้กรุุงเทพฯ ใช้้เ ลาเดิินทางเพียง 3-4 ชั่� โมง มีครบทั้งแหล่่งของกิิน ท่� พัก และส านท่� เท่�ย มา มาย ทุ ปีีจะมีีักท่่องเท่� ยวทั้้ง า ไทยและ าวต่่าง าติ เดิินทางมาพั่ อนกัันไม่ขา สาย เ มาะสำหรัับทำกิิจ รรม ในครอบครั และพา าติพ่� น้อง ปู่่�่าตายายไปพัั่ อน ระเดิิมด้ ยส านท่� แร เสริมสิริมงคลโ ย ารแ ะไหว้้พระ “วััดห้้ ยมงคล” ซึ่� งเป็็นท่� ระดิิษฐานรู เหมืือน ล งพ่อทวด องค์ใ ญ่่ท่� สุ ในโล ตำนาน าฏิิ าริย์ของ ล งพ่อท พุท ศาสนิ นใน าคใต้ให้้ค ามเคารพเลื� อมใสมาเป็็น เ ลานานและรู� จั กัันเป็็นอย่างดีี ออ ไปอี ไม่ไ ลก็็มีี “ าย า เขาตะเกีียบ” าย าดที่� ส ยงาม เม็ ทราย ละเอีย ขาว ม ีีจุ เด่่นท่� มีภููเขายื� นออ มาด้้านนอ ทะเล

13 น เด็กเ่ น โ ย พี่่� กวาง ค ามยา า 1.5 กิิโลเมตร เ มาะสำหรัับครอบครั เล่น น้ำคลายร้อน ยกััน แนะนำร้านอา ารอร่อยมื้อเท่� ยงใกล้้เขาเต่า เป็็น อา ารปัักษ์์ใต้แท้้ ิยาวทุุ วััน อา ารปัักษ์์ใต้้“บ้านครูส่ น By ลา” เมนูสูตรเ พาะของทางร้าน เช่่น ขนมจีน น้ำยาปูู แ งคั�ู ใบ ะพลู หมึึกน้้ำ ำ สะตอั ดกุ้้� งใส่ ะปิิ พะแนงเนื้อ ฯลฯ ต่อ ยเครื� องดื่� มเย็นๆ สั แก้้ว นั่� ง ม พระอาทิตย์ต ดิิน “Matapita” คาเฟ่บรรยา าศดีี ตั้งอยู่ ริมทะเล ติ นนแนบเค าสน์ เป็็นเพียงทาวน์์เ าส์ห้้อง เล็ ๆ แต่ ารต แต่งด้้านในไม่ รรม า ใครท่� ไม่ อบดื่�ม าแฟ สามาร มานั� งจิบ าทานเค้้กยามเย็นได้้อย่างเพลินๆ สามาร เข้าไ เช็็ ขนมท่� พร้อมเสิร์ฟในแต่ละวัันได้้ทาง เพจของร้าน น่� เป็็นเพียงกิิจ รรมครอบครัั บย่อๆ เท่านั้น ทริ ง่ายๆ ใกล้้กรุุง เมษาวัันครอบครั ปีีนี้้ิ่ าทุ คนคงมี แพลนท่� เท่� ย ในใจกัันบ้างแล้้ว ขอให้้ทุ คนเดิินทางกลัับบ้าน ไ เท่� ยวพัั่ อนกัับคนท่� คุณรัั อย่าง ลอั ย ใช้้เ ลา ช่่ งวัันหยุุ ยา อย่างมีค ามสุขในเทศ าลปีีใหม่่ไทย ทำ กิิจ รรมร่ มกััน สร้างค ามสัมพันธ์์อันดีีให้้ครอบครั อบอุ่น และพั่ อนเติมพลังกัับครอบครั อย่างเต็มท่� Happy Songkran Day! ครอบครัวเป็็นสถาบันที่่� มีีควา สำคัญ ากในสังค แ ะกา แสดงความั กให้้แก่ค ใ ค อบคั ว ก็เป็็นสิ่� งสำคัญเช่่นกัั อยากท าบจังเ ยว่าสมาชิิกจุ สา ฯ มีกา แสดงความั กต่่อค ใ ค อบคั ว แบบไั นบ้้าง มาแ์ กั ะคะ ร่วุ กได้ที� https://shorturl.asia/o8tkG ห เขต ส่งคำตอบ่ ว สนุก วันที่่� 31 ฤษ าค 2567 ผู้้� ที�่ วมสนุุก จะถููกสุ่ม ายชื่� อเพื่่� อั บ พััดล บางจาก จำ ว 15 างวั

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=