S-One Report Singha 2022_TH

สร้างความหลากหลายที่สมดุล เพื่อการ เติบโตที่ยั่งยืน SUSTAINABLE DIVERSITY รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

D I V E R S I T Y B R I N S U S T A I D I V E R ความคิดริ เริ่ มใหม่ ๆ สร้างสรรค์ความหลา เพื่ อส่งต่อคุณค่าที่ เต็มเปี่ ยมไปด้วยความสุขให้กับชีวิต

N G S P RO S P E R I T Y I N A B L E R S I T Y ากหลายที่ ใส่ใจเรื่ องคุณภาพและมาตรฐาน ต และสร้างสมดุลให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่ งยืน

COMMERCIAL 08:00 ก้าวสู่สังคมคุณภาพที่พร้อมรองรับทุกความต้องการ สำ �หรับทุกช่วงเวลา เพื่อชีวิตที่สมดุล เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยชีวิตที่มีคุณภาพ กับช่วงเวลาที่มีคุณค่า

12:30 17:30 10:00 บรรยากาศที่สร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ สู่ไอเดียใหม่ ๆ ได้ไม่รู้จบ พักผ่อนอย่างมีคุณภาพ ในพื้นที่สีเขียว แบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุข เพื่อความทรงจำ �ที่มีคุณค่า

FAMILY ENGAGEMENT ชีวิตที่มีคุณค่า เชื่อมโยงความผูกพัน ด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ รสชาติของความสุข มาพร้อมกับช่วงเวลาที่อบอุ่นเสมอ ยกระดับความสุข เพื่อการเริ่มต้นที่สำ �คัญของชีวิต

RESIDENTIAL ความแตกต่างที่ลงตัว สร้างช่วงเวลาแห่งความสุข เพื่อชีวิตที่สมดุลสำ �หรับคนทุกวัยในทุก ๆ วันของชีวิต LOVE CARE ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อชีวิตที่ลงตัวอย่างมีคุณค่า

HOSPITALITY เติมเต็มความสุขให้ชีวิต ด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างในทุกฤดูกาล พร้อมสร้างสมดุลที่ยั่งยืนให้ธรรมชาติ สนุกไปกับช่วงจังหวะของชีวิต ด้วยเสียงเพลงที่ขับกล่อมจากธรรมชาติ ฤดูแห่งความสุข ไม่เคยสิ้นสุดสำ �หรับคนพิเศษ APRIL OCTOBER DECEMBE

เต็มอิ่มกับการพักผ่อน เพื่อชีวิตที่มีคุณค่าได้ในทุก ๆ วัน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อจดจำ �ช่วงเวลาที่มีคุณค่า ER NOVEMBER

ทางเลือกสำ �หรับวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่มั่นคงและยั่งยืน เคียงข้างอย่างเป็นมิตร ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างอนาคตให้เติบโต ไปพร้อม ๆ กับชีวิตที่มีคุณค่า GENEROSITY STABILITY

ต่อยอดความสำ �เร็จด้วยบริการที่หลากหลาย เพื่อสร้างสมดุลให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เติบโตไปด้วยกัน ความสมดุลที่ลงตัวของ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ชีวิตเพื่อความสะดวกสบาย สำ �หรับทุกความต้องการ AVAILABILITY CONVENIENCE GROWTH INDUSTRIAL ESTATE AND INFRASTRUCTURE

สารบัญ 012 ข้อมูลสำ �คัญทางการเงิน 014 สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 018 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 020 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 021 รายงานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 022 รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 024 รายงานคณะกรรมการบริหาร 026 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 028 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร 030 ค่านิยมองค์กร 032 เหตุการณ์สำ �คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 036 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 044 คำ �อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำ �หรับผลการดำ �เนินงานรวมปี 2565 054 โครงสร้างการลงทุน 056 โครงสร้างธุรกิจหลัก 058 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 060 โครงการในปี 2565 076 โครงการในอนาคต 078 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 082 โครงสร้างองค์กร 084 โครงสร้างการจัดการ 088 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 090 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 096 การกำ �กับดูแลกิจการ

124 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ 127 การสร้างความหลากหลายที่สมดุล เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน 134 การบริหารจัดการความเสี่ยง 138 การควบคุมภายใน 142 รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 149 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทต่อรายงานทางการเงิน 150 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 157 งบการเงิน 169 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 258 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 259 ข้อพิพาททางกฎหมาย 260 ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ �บัญชี 276 การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 278 สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป 288 รายชื่อกรรมการในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมลงทุน 292 บุคคลอ้างอิงอื่น 293 ข้อมูลสำ �หรับนักลงทุน 294 เอกสารแนบ 295 คำ �นิยาม

012 SUSTAINABLE DIVERS I T Y ข้อมูลสำ �คัญทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) สินทรัพย์รวม 65,113 65,990 68,810 หนี้สินรวม 41,571 44,092 46,204 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 22,509 27,941 29,866 ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ �นาจควบคุม 23,541 21,898 22,606 กำ �ไรสะสม 1,470 1,326 3,804 ทุนที่ออกและชำ �ระแล้ว 6,854 6,854 6,854 จำ �นวนหุ้นที่ออกและเรียกชำ �ระแล้ว (ล้านหุ้น) 6,854 6,854 6,854 อัตราส่วนทางการเงินที่สำ �คัญ อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.81 1.15 1.17 อัตรากำ �ไรขั้นต้น1 ร้อยละ 31.60 31.95 35.71 อัตรากำ �ไรสุทธิ1 ร้อยละ (39.82) (1.78) 3.91 อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ร้อยละ (3.94) (0.21) 0.73 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ (10.22) (0.60) 2.20 กำ �ไรต่อหุ้น บาท (0.381) (0.020) 0.071 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 งบกำ �ไรขาดทุนรวม (ล้านบาท) รายได้รวม1 6,563 7,739 12,530 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย 3,985 2,221 2,572 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า 975 965 1,014 โรงแรม 1,559 4,512 8,693 วัสดุก่อสร้าง 22 0 0 นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 0 17 209 ธุรกิจอื่น 21 24 42 กำ �ไรขั้นต้น 2,074 2,473 4,474 กำ �ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (2,638) 341 2,151 กำ �ไร (ขาดทุน) สุทธิ2 (2,613) (137) 490 กำ �ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น2 (บาท) (0.381) (0.020) 0.071 หมายเหตุ : 1 คำ �นวณจากรายได้จากการขายและบริการสุทธิโดยไม่รวมรายได้อื่น 2 กำ �ไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

013 บริ ษั ท สิ งห์ เอสเตท จำ �กั ด (มหาชน) รายงานปร ะ จำ �ปี 2565 (แบบ 56- 1 One Repor t ) หมายเหตุ : 1 คำ �นวณจากรายได้จากการขายและบริการสุทธิโดยไม่รวมรายได้อื่น 2 กำ �ไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ รายได้แยกตามประเภทธุรกิจปี 2565 สินทรัพย์แยกตามประเภทธุรกิจปี 2565 8% 2% 12% 29% 49% 21% 10% โรงแรม นิคมอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่น นิคมอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่น อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพักอาศัย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพักอาศัย โรงแรม 69% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า รายได้รวม1 (ล้านบาท) กำ �ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น2 (บาท) สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) หนี้สินรวม (ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) กำ �ไร (ขาดทุน) สุทธิรวม2 (ล้านบาท) 6,563 41,571 23,541 (0.381) 65,113 ปี 2563 ปี 2563 (2,613) 7,739 44,092 21,898 (0.020) 65,990 ปี 2564 ปี 2564 (137) 12,530 46,204 22,606 0.071 68,810 ปี 2565 ปี 2565 490 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

014 SUSTAINABLE DIVERS I T Y สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ประธานกรรมการ

015 บริ ษั ท สิ งห์ เอสเตท จำ �กั ด (มหาชน) รายงานปร ะ จำ �ปี 2565 (แบบ 56- 1 One Repor t ) (นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

016 SUSTAINABLE DIVERS I T Y เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ปี 2565 เป็นปีที่สัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมการเก็บเกี่ยวผลสำ �เร็จจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของสิงห์ เอสเตท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ฟื้นตัวขึ้น อย่างชัดเจน แม้บริษัทฯ ยังคงเผชิญอุปสรรคทางธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศยูเครน การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนความผันผวนของตลาดการเงินโลก ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ท้าทายผนวกกับการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่คาดคิดทั้งภายในและภายนอกองค์กร สิงห์ เอสเตท มีแนวทางการดำ �เนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้น การสร้างความหลากหลายทางธุรกิจและมีความยืดหยุ่น พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่าง สมเหตุผล ก่อให้เกิดผลสำ �เร็จจากกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จำ �แนกได้ตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจโรงแรม -กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์การทำ �ธุรกิจแบบกระจายความเสี่ยง ในมิติภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่ส่งเสริมการกระจายตัวและสร้างสมดุลของรายได้ ในช่วงฤดูท่องเที่ยวให้โรงแรมของกลุ่มบริษัท (Well-diversified Portfolio) ผ่านการมีโรงแรมในเครือที่ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ที่สำ �คัญในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้ในปี 2565 โรงแรมของกลุ่ม บริษัทได้ประโยชน์จากประเทศที่มีการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ที่เร็วกว่าภูมิภาคอื่น เช่น โรงแรมในสาธารณรัฐมัลดีฟส์และสาธารณรัฐ หมู่เกาะฟิจิผนวกกับการดำ �เนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทน ของพอร์ตโฟลิโอภายใต้แนวคิด“AssetRotation”ด้วยการปรับปรุงโรงแรม ที่มีศักยภาพในพอร์ตโฟลิโอเพื่อปรับเพิ่มอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (ADR) ให้สูงขึ้น และการปรับปรุงโรงแรมห้องพักให้ตอบโจทย์กับค่านิยมในการ ท่องเที่ยวในปัจจุบัน ส่งผลให้โรงแรมหลายแห่งในพอร์ตโฟลิโอของกลุ่ม บริษัทมีผลการดำ �เนินงานที่ฟื้นตัวกลับไปในระดับก่อนเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สำ �เร็จ ปัจจัยดังกล่าวผลักดัน ให้ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมเติบโตขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีก่อนหน้า สร้างรายได้ราว 8,700 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย - ภายหลังการตั้งเป้ารุกตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยในแนวราบอย่างเต็มตัว บริษัทฯ ได้วางแผนเจาะกลุ่มที่อยู่อาศัยในตลาดราคาใหม่ ที่ทำ �ให้สามารถ เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้กว้างขึ้นท่ามกลางตลาดที่มีกำ �ลังซื้อโดยรวม แข็งแกร่งในปี 2565 จากความสำ �เร็จของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการ ระดับ Ultra Luxury อย่างโครงการสันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส ที่ประสบ ความสำ �เร็จและปิดการขายโครงการไปแล้ว ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพ และทำ �ให้การ บุกตลาดในกลุ่ม Super Luxury ภายใต้โครงการศิรนินทร์ เรสซิเดนเซส พัฒนาการ ได้รับกระแสตอบรับและบรรลุยอดจองที่ดีเกินคาด บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการตอบรับที่ดีของตลาดจะช่วยปูทางไปสู่ การขยายศักยภาพของแบรนด์ (Leverage Brand Equity) ภายใต้แนวคิด ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการสร้างบ้านด้วยคุณค่าและความใส่ใจ ในทุกรายละเอียด เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ โครงการต่อๆไปของสิงห์เอสเตทที่จะครอบคลุมระดับราคาที่หลากหลายขึ้น ในทำ �เลที่กระจายตัวมากขึ้น และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้างขึ้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า - ในปี 2565 บริษัทฯ มีแนวทาง ในการบริหารอาคารสำ �นักงานทุกแห่งเพื่อให้ตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยน ความต้องการใช้พื้นที่อาคารสำ �นักงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยัง สามารถคงอัตราการปล่อยเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ได้ในอัตราที่สูง นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการเอส โอเอซิส ซึ่งเป็น อาคารสำ �นักงานแห่งใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบให้เป็น HybridWorkplace เพื่อรองรับความต้องการใช้พื้นที่อาคารสำ �นักงานรูปแบบใหม่ ๆ โดย โครงการเอส โอเอซิส เป็นอาคารสำ �นักงานเกรดเอที่มีพื้นที่เช่าราว 54,000 ตารางเมตร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่จะสร้างการเติบโตทางรายได้ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า และสามารถรองรับความท้าทาย ของตลาดอาคารสำ �นักงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาส ในการเข้าลงทุนในธุรกิจFlexSpace ร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ �ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในธุรกิจและตอบสนองความต้องการของตลาด ที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - การเข้าลงทุนในธุรกิจนี้ จะช่วยเพิ่มการกระจายตัวทางธุรกิจ เพิ่มนํ้าหนักการลงทุนในธุรกิจ ที่มีแหล่งที่มาของรายได้จากภาคการผลิต และเพิ่มความสมดุลระหว่าง กลุ่มลูกค้า Consumer Base และ Industrial Base ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะ ทำ �ให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความมั่นคงต่อภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น สำ �หรับ ปี 2565 บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใน โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง เป็นปีแรก โดยคาดว่ารายได้ จากธุรกิจนี้จะเติบโตโดดเด่นในปี 2566 สอดคล้องกับกิจกรรมการโอน กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ ทั้งนี้ การก่อสร้าง 2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 มีความคืบหน้าตาม

017 บริ ษั ท สิ งห์ เอสเตท จำ �กั ด (มหาชน) รายงานปร ะ จำ �ปี 2565 (แบบ 56- 1 One Repor t ) แผนงาน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดดำ �เนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส ที่ 4 ปี 2566 อนึ่ง การพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการดำ �เนินงานภายใต้แนวคิด Enriching Tomorrow เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ทุกชีวิตด้วยการใช้พลังงานที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่เป้าหมายการเป็นนิคมสีเขียวรองรับเทรนด์ อุตสาหกรรมแห่งโลกในอนาคต จากความมุ่งมั่นในการดำ �เนินธุรกิจที่เป็นเลิศ และการ ปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโออย่างเข้มข้น ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ บันทึกรายได้ ในระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์กว่า 12,500 ล้านบาท และสามารถพลิกกลับมามีผลกำ �ไรสุทธิในปี 2565 ได้ ด้วยความพร้อมที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำ �ปี 2565 ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 พร้อมทั้ง SHR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือก ให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ THSI จากตลาด หลักทรัพย์ฯ เป็นปีแรก สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทมุ่งพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับ การดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม บทพิสูจน์ความสำ �เร็จที่ผ่านมา เป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ทุ่มเท พละกำ �ลังและทรัพยากรทั้งหมดในการสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจเพื่อให้ มีความพร้อมต่อการตอบสนองต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ และเป็นจุดเริ่มต้น ในการวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อความพร้อมต่อยอดการเติบโตใน อนาคต เพื่อให้บริษัทฯสามารถก้าวไปเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำ �ของประเทศไทย และดำ �รงไว้ซึ่งการสรรสร้างความแตกต่างที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการในระดับ Best in Class ให้กับลูกค้า ของสิงห์ เอสเตท สำ �หรับก้าวถัดไปของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสร้างการเติบโต ผ่านการขยายธุรกิจทั้ง 4 เสาหลักแล้ว สิ่งที่จะเป็นบทบาทสำ �คัญในการ ต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คือการเสริมสร้าง Synergy ให้กับองค์กรในหลากหลายมิติ อาทิ การบูรณาการระหว่าง 4 กลุ่มธุรกิจ ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กัน และการผสานความร่วมมือ ระหว่างธุรกิจในเครือเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกัน ตลอดจนการร่วมมือ กับพันธมิตรทางธุรกิจแขนงต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่โอกาสและการต่อยอด ทางธุรกิจใหม่ ๆ การถึงแก่กรรมของอดีตประธานกรรมการ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี นับเป็นความสูญเสียที่นำ �มาซึ่งความเสียใจแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ท่านดำ �รงตำ �แหน่ง ประธานกรรมการของบริษัทฯ ท่านเป็นผู้นำ �ที่สร้างวิสัยทัศน์ให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ �ที่มีพันธสัญญาในการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า พร้อมแนวคิดในการบริหาร องค์กรที่ให้ความสำ �คัญกับพนักงานเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งกิจกรรม ตอบแทนสังคมต่าง ๆ ที่เป็นแบบอย่างอันดีงามให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึงแนวคิดในการคำ �นึงถึงสังคมและ สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสานต่อความสำ �เร็จทางธุรกิจ โดยพวกเราทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อปณิธานนี้ต่อไป สุดท้ายนี้ ผมและคุณฐิติมาขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ลูกค้า สถาบันการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

018 SUSTAINABLE DIVERS I T Y รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ เรียน ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำ �นวน 3 ท่าน โดยทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำ �หนด และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือ ของงบการเงิน โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และรายละเอียดการประชุม ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทโดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ ไม่มีข้อจำ �กัด ในการได้รับข้อมูล และได้รับความร่วมมือจากบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ เป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำ �หนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำ �หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรอบปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ได้มีการ จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงจำ �นวน 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล/มุมมอง และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัจจัยเสี่ยงและการควบคุม ภายในของบริษัทฯ สรุปสาระสำ �คัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำ �รายไตรมาส งบการเงินประจำ �ปี นโยบายการบัญชีที่สำ �คัญ และรายงานทางการเงินที่มีนัยสำ �คัญ ร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีและได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่อง ความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน เรื่องสำ �คัญจากการตรวจสอบ ของงบการเงิน (Key Audit Matter) การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำ �คัญ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ และการตั้งข้อสังเกตที่มี ผลกระทบต่องบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย ไม่มีฝ่ายจัดการจำ �นวน 1 ครั้ง เพื่อหารืออย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ว่าได้จัดทำ �ขึ้นอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ควรในสาระสำ �คัญตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน รวมทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ 2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการดำ �เนินการแก้ไข รวมทั้งสอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงและการประเมิน ความเสี่ยงเป็นประจำ �ทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้าน การควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีการปรับปรุงแก้ไขให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดำ �เนินการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแบบประเมินการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ของสำ �นักงาน ก.ล.ต. ซึ่งประเมินโดยฝ่ายจัดการและ สอบทานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำ �แหน่ง การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 1. นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 2. นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการตรวจสอบ 8/8 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการตรวจสอบ 8/8 โดยมีนางสาวอรชา คุณจิรนาถ First Vice President ฝ่ายกำ �กับดูแลและตรวจสอบภายใน ทำ �หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หมายเหตุ : (1) นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี ได้ลาออกจากตำ �แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น จึงมีจำ �นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องเข้าร่วมประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งนางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี ได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง (2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ �รงตำ �แหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงมีจำ �นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องเข้าร่วมประชุมรวม 6 ครั้ง ซึ่งนายประสัณห์ เชื้อพานิช ได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 6 ครั้ง

019 บริ ษั ท สิ งห์ เอสเตท จำ �กั ด (มหาชน) รายงานปร ะ จำ �ปี 2565 (แบบ 56- 1 One Repor t ) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม ภายในและการกำ �กับดูแลอย่างเพียงพอ เหมาะสม และไม่พบ ข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำ �คัญ 3. การกำ �กับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลงานตรวจสอบ ภายในให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินคุณภาพ งานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้พิจารณา เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในและแนวปฏิบัติ ด้านงานตรวจสอบภายใน รวมถึงอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปีที่่ัดทำขึ้นตามแนวความเสี่ยง (Risk-based Approach) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิผล 4. การสอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ �หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ �หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจ สอบภายในกำ �หนดเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบ (Compliance Audit) รวมทั้งติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการ อย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2565 ไม่พบเหตุการณ์ใดที่แสดงว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำ �หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำ �คัญ 5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันและ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำ �ทุกไตรมาส มีความเห็นว่า ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในระหว่างปี เป็นรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นตามธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติ ซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการเปิดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาด หลักทรัพย์ฯ และสำ �นักงาน ก.ล.ต. 6. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำ �หนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จากการประเมินความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม ของผู้สอบบัญชี ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ ที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นชอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ �กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำ �ปี 2565 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ �ปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลำ �ดับ 7. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นประจำ �ทุกปี เพื่อพิจารณาถึงบทบาท หน้าที่ความ รับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ที่ดีตามที่สำ �นักงาน ก.ล.ต. กำ �หนดไว้ 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ �ปี แบบทั้งคณะ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ ซึ่ง ผลการประเมินแสดงได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตาม หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ด้วยความ ระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปในรอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวม ว่า บริษัทฯ ให้ความสำ �คัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อกำ �หนดของทางราชการ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำ �เนินงานของบริษัทฯ มีการขับเคลื่อนองค์กรไปอย่างรวดเร็ว ประสบความสำ �เร็จอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยรวม ตลอดจนมีการกำ �กับ ดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ รายงานทางการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ (นายประสัณห์ เชื้อพานิช) ประธานกรรมการตรวจสอบ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=