PTT_LNG_eBrochure

สถานีรับ-จ‹ าย ก าซธรรมชาติเหลว เพ�่ ออนาคตพลังงานไทย

กŒ าวสู‹ LNG Hub สถานีรับ-จ‹ ายก าซธรรมชาติเหลว เพ�่ ออนาคตพลังงานไทย PTTLNG มุ‹ งมั่นสู‹ ความเปš นเลิศในการเปš นผูŒ ใหŒ บร� การสถานีรับ เก็บ จ‹ าย LNG และห‹ วงโซ‹ ทางธุรกิจในระดับสากล ดŒ วยการเชื่อมต‹ อคุณค‹ าจากแหล‹ งผลิต ก าซธรรมชาติเหลวสู‹ ประชาชนดŒ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดŒ านพลังงาน พรŒ อมพัฒนาและเพ� � มศักยภาพท‹ าเทียบเร� อและสถานีรับ-จ‹ าย LNG ใหŒ เปš น ศูนย กลางการซื้อ-ขายก าซธรรมชาติเหลวเชิงพาณิชย ของภูมิภาค (Regional LNG Hub) เพ�่ อรองรับความตŒ องการใชŒ ก าซธรรมชาติที่มากข� � น ควบคู‹ ไปกับ การดูแลรับผิดชอบต‹ อสังคม ชุมชน และสิ� งแวดลŒ อม

สถานีรับ-จ‹ าย ก าซธรรมชาติเหลว มาตรฐานระดับสากล ถังขนาดใหญ‹ ที่สุด BOEING 777 BOEING 777 NONG FAB MAP TA PHUT LNG TANK ขŒ อมูล สถานีแอลเอ็นจ� มาบตาพ� ด แห‹ งที่ 1 (LMPT 1) สถานีแอลเอ็นจ� มาบตาพ� ด แห‹ งที่ 2 (LMPT 2) จำนวนท‹ าเทียบเร� อ 3 1 รับเร� อ LNG (ลบ.ม.) 125,000-264,000 125,000-264,000 ถังเก็บ LNG (ลบ.ม.) 160,000 x 4 250,000 x 2 หน‹ วยเปลี่ยนสถานะ (ลŒ านตันต‹ อป‚ ) 11.5 7.5 หน‹ วยบรรจุรถบรรทุก (ตันต‹ อวัน) 500 - เร�� มเป ดดำเนินการเชิงพาณิชย 2554 2565

องค ประกอบส‹ วนใหญ‹ ของก าซธรรมชาติเหลว (LIQUEFIED NATURAL GAS) เปš นก าซมีเทนหลังจากการแปรสถานะเปš น ของเหลวแลŒ ว ซ�่ งกระบวนการเร�่ มจากการแยก สิ่งปลอมปนและองค ประกอบต‹ าง ๆ เช‹ น REGASIFICATION PROCESS การเปลี่ยนแปลงสถานะ LNG จากของเหลว ใหŒ กลับมาอยู‹ ในรูปแบบก าซ LNG จะถูกแปลงสภาพ ใหŒ กลายเปš นก าซโดยแลกเปลี่ยนความรŒ อนที่ Vaporizer โดยจะปล‹ อยใหŒ LNG ไหลผ‹ านท‹ อ จากดŒ านล‹ างไปยังดŒ านบนในขณะ ที่ท‹ อน้ำทะเล จะปล‹ อยน้ำทะเลจากดŒ านบนลงสู‹ ดŒ านล‹ าง ทางดŒ านนอกของท‹ อ LNG ทำใหŒ เกิด การแลกเปลี่ยนความรŒ อน ซ�่ งความรŒ อน จากน้ำทะเลจะทำใหŒ LNG เปลี่ยนสถานะ เปš นก าซโดยไม‹ มีการสัมผัสกัน LNG คืออะไร

ก าซธรรมชาติเหลว (LNG) จัดเปš นเชื้อเพลิงที่เปš นมิตรต‹ อสิ� งแวดลŒ อม เนื่องจาก LNG เปš นเช�้ อเพลิงที่มาจากก าซธรรมชาติ ซ�่ งทำใหŒ การปล‹ อยมลพิษต‹ อหน‹ วยพลังงานในกระบวนการ ผลิตกระแสไฟฟ‡ าหร� อกระบวนการสันดาปเคร�่ องรถยนต ต่ำ LNG เปš นสารที่ไม‹ มีกลิ่น ไม‹ มีพิษ และไม‹ มีฤทธ�์ กัดกร‹ อน เมื่อ LNG รั่วไหลสู‹ สิ่งแ แพร‹ กระจายในอากาศไดŒ อย‹ างรวดเร็วโดยไม‹ มีก การลุกไหมŒ ข�้ นไดŒ นั้นตŒ องมีความเขŒ มขŒ นของการระเ � เวณใกลŒ เคียงดŒ วย Gลัก ว‹ า เก็บในรูปของเหลว (-160 ํC) เปš นเชื้อเพลิงใน การผลิตกระแสไฟฟ‡ า ยานยนต และใหŒ ความรŒ อนในโรงงาน อุตสาหกรรม เบากว‹ าอากาศ

ประโยชน ความเย็น LNG กับการใชŒ ทรัพยากรใหŒ เกิดประโยชน สูงสุด โดยไดŒ นำความเย็นซ�่ งเกิดจากการเปลี่ยนสถานะของ LNG ไปใชŒ ในโครงการหน‹ วยแยกอากาศ แบ‹ งประโยชน ไดŒ 4 อย‹ าง 1. Air Separation Unit หร� อ ASU ซ�่ งเปš นแห‹ งแรกของไทยที่นำความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะของ LNG มาใชŒ 2. นำความเย็นไปใชŒ เพิ่มประสิทธ� ภาพการผลิตไฟฟ‡ าในหน‹ วยผลิตไฟฟ‡ าที่ผลิตไฟฟ‡ าใชŒ เอง ภายในสถานี แอลเอ็นจ� มาบตาพุดของ PTTLNG 3. นำไปใชŒ เพิ่มประสิทธ� ภาพการปลูกพืชเมืองหนาวและพืชเมืองรŒ อน ณ ศูนย เลิศพัฒนพฤกษ อันเปš น นามพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธ� ราชเจŒ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร� 4. การใชŒ ความเย็นจาก LNG มาแทนแอร ปกติ

ประโยชน ของ LNG เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ‡ า เชื้อเพลิงสำหรับยานยนต (NGV) เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม BANGKOK OFFICE ชั้น 3 ศูนย เอนเนอร ยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ 555/1 ถนนว� ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 T. +66(0) 2140 1555 F. +66(0) 2140 1556 RAYONG (LMPT 1) บร�ษัท พ� ทีที แอลเอ็นจ� จำกัด เลขที่ 8/1 ถนนไอ-แปด ตำบลมาบตาพ� ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 T. +66(0) 3897 8200 / +66(0) 3897 8266 - 7 F. +66(0) 3897 8290 RAYONG (LMPT 2) บร�ษัท พ� ทีที แอลเอ็นจ� จำกัด (LMPT 2) เลขที่ 8/2 ถนนโรงปุ‰ ย ตำบลมาบตาพ� ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 T. +66(0) 3897 8400 http://www.pttlng.com

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=